परिचय



नेपालको संविधानको धारा 244 मा रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धि व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी प्रदेश एवम् स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्तरदायी, सेवामुखी र समावेशितालाई समेत मध्यनजर गर्दै योग्यता प्रणालीलाई अवलम्वन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भएको हो।

नेपालको संविधानको भाग 23, धारा 244 मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने र आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ।

पदाधिकारी विवरण

मा. उत्तम कुमार भट्टराई
मा. उत्तम कुमार भट्टराई
अध्यक्ष
मा. टीकादत्त राई
मा. टीकादत्त राई
सदस्य
मा. सजना दाहाल
मा. सजना दाहाल
सदस्य
श्री भरतमणी रिजाल
श्री भरतमणी रिजाल
सचिव
श्री तीर्थप्रसाद धिताल
श्री तीर्थप्रसाद धिताल
प्रवक्ता
province1psc@gmail.com
श्री केदारनाथ रिजाल
श्री केदारनाथ रिजाल
सूचना अधिकारी
province1psc@gmail.com 9843060720