प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 अत्यन्त जरुरी सूचना
2 वि.नं. ३९-४३/०७८-७९ (खुला+समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, अधिकृतस्तर छैटौं तह, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
3 वि.नं. ३/०७८-०७९ (खुला), कृषि सेवा, भेटेरीनरी समूह, सहायकस्तर चौथो तह, नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको बैकल्पिक सूचीबाट उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना
4 वि.नं. ४/०७९-८० (खुला), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, अधिकृतस्तर छैटौँ तह, सहायक पशु चिकित्सक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
5 वि.नं. १-२/०७९-८०, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, अधिकृतस्तर छैटौँ तह, इन्जिनियर पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
6 वि.नं. २५-२९/०७८-७९ (खुला+समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/लेखा परीक्षण समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
7 स्थानीय सरकारी सेवा अन्तरगत प्राविधिक तर्फ, स्वास्थ्य सेवा, विभिन्‍न समूह, सहायकस्तर पाचौँ तह र सहायकस्तर चौथो तहका आ.प्र, खुला र समावेशी पदको पद थप सम्बन्धी सूचना

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.