प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६

प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६    

2 विज्ञहरुको रोष्टर निर्माण सम्बन्धि निवेदनको फाराम

विज्ञहरुको रोष्टर निर्माण सम्बन्धि निवेदनको फाराम

3 प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली

प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली    

4 प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी एवम् दक्ष वा विज्ञ वा विशेषज्ञहरुको आचार संहिता, २०७७

प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी एवम् दक्ष वा विज्ञ वा विशेषज्ञहरुको आचार संहिता, २०७७    

5 विज्ञहरुको रोष्टर निर्माण सम्बन्धि निवेदनको फाराम

विज्ञहरुको रोष्टर निर्माण सम्बन्धि निवेदनको फाराम

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.