प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 हलुका सवारी चालक (करार) छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

हलुका सवारी चालक (करार) छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.