प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

स्थानीय सरकारी सेवा अन्तरगत प्राविधिक तर्फ, स्वास्थ्य सेवा, विभिन्‍न समूह, सहायकस्तर पाचौँ तह र सहायकस्तर चौथो तहका आ.प्र, खुला र समावेशी पदको पद थप सम्बन्धी सूचना

स्थानीय सरकारी सेवा अन्तरगत प्राविधिक तर्फ, स्वास्थ्य सेवा, विभिन्‍न समूह, सहायकस्तर पाचौँ तह र सहायकस्तर चौथो तहका आ.प्र, खुला र समावेशी पदको पद थप सम्बन्धी सूचना

२६ मंसिर २०७९, सोमवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.