प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. ३२/०७८-७९ (आ.प्र), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर चौथो, सहायक पदको स्वीकृत नामावली

वि.नं. ३२/०७८-७९ (आ.प्र), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर चौथो, सहायक पदको स्वीकृत नामावली 

३० श्रावण २०७९, सोमवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.