प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. ४७/०७८-७९ (खुला), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, अधिकृतस्तर छैटौँ , अधिकृत पदको स्वीकृत नामावली

वि.नं. ४७/०७८-७९ (खुला), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, अधिकृतस्तर छैटौँ , अधिकृत पदको स्वीकृत नामावली 

१६ श्रावण २०७९, सोमवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.