प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. ७८/०७९-८० (खुला), विविध सेवा, सहायकस्तर पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

०९ जेठ २०८०, मङ्गलवार

वि.नं. ७७/०७९-८० (खुला), न्याय सेवा, कानून समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

०९ जेठ २०८०, मङ्गलवार

वि.नं. ६७-७१/०७९-८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), विविध सेवा, सहायकस्तर चौथो तह, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

०१ जेठ २०८०, सोमवार

वि.नं. ६४-६६/०७९-८० (आ.प्र., खुला/ समावेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी/ला.पो.एण्डडे.डे. समूह, चौथो तह, ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

०१ जेठ २०८०, सोमवार

वि.नं. ६१-६३/०७९-८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), कृषि सेवा, कृषि प्रसार/बाली संरक्षण/एग्रोनोमी समूह, चौथो तह, ना.प्रा.स. पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

२६ वैशाख २०८०, मङ्गलवार

वि.नं. ५६-५७/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, सहायकस्तर चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

१३ वैशाख २०८०, बुधवार

विज्ञापन नं. ५८-६०/०७९-८०(खुला तथा समावेशी) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, सहायकस्तर चौथो तह, अमिन पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

१२ वैशाख २०८०, मङ्गलवार

वि.नं. ५०-५५/०७९-८० (आन्तरिक प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, सहायकस्तर चौथो तह, असि.सब-इन्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

१२ वैशाख २०८०, मङ्गलवार

वि.नं. ४८-४९/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाचौँ तह, प्राविधिक सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

०५ वैशाख २०८०, मङ्गलवार

वि.नं. ४७/२०७९-८० (खुला), विविध सेवा, सहायकस्तर पाचौँ तह, कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

०३ वैशाख २०८०, आइतवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.