प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. ७८/०७९-८० (खुला), विविध सेवा, सहायकस्तर पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

वि.नं. ७८/०७९-८० (खुला), विविध सेवा, सहायकस्तर पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

०९ जेठ २०८०, मङ्गलवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.