प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. ३/०७९-८० (खुला), कृषि सेवा, कृषि प्रसार/वाली संरक्षण समूह, अधिकृतस्तर छैटौं तह, सहायक कृषि प्रसार अधिकृत/सहायक बाली संरक्षण अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

वि.नं. ३/०७९-८० (खुला), कृषि सेवा, कृषि प्रसार/वाली संरक्षण समूह, अधिकृतस्तर छैटौं तह, सहायक कृषि प्रसार अधिकृतसहायक बाली संरक्षण अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

११ जेठ २०८०, बिहिवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.