प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. ९/०७९-८० (खुला), न्याय सेवा, कानून समूह, अधिकृतस्तर छैटौं तह, कानून अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

वि.नं. ९/०७९-८० (खुला), न्याय सेवा, कानून समूह, अधिकृतस्तर छैटौं तह, कानून अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

१२ जेठ २०८०, शुक्रवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.