प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. ४३/०७९-८० (खुला), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, सर्भेक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

१८ जेठ २०८०, बिहिवार

अस्थायी सूचीबाट उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना-इन्जिनियर, अधिकृतस्तर छैटौ

१८ जेठ २०८०, बिहिवार

अस्थायी सूचीबाट उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

१७ जेठ २०८०, बुधवार

वि.नं. ९/०७९-८० (खुला), न्याय सेवा, कानून समूह, अधिकृतस्तर छैटौं तह, कानून अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

१२ जेठ २०८०, शुक्रवार

वि.नं. ३/०७९-८० (खुला), कृषि सेवा, कृषि प्रसार/वाली संरक्षण समूह, अधिकृतस्तर छैटौं तह, सहायक कृषि प्रसार अधिकृत/सहायक बाली संरक्षण अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

११ जेठ २०८०, बिहिवार

वि.नं. १-२/०७९-८० (खुला+महिला), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, अधिकृतस्तर छैटौ तह, इन्जिनियर पदको एकमुष्ट योग्ताक्रम कायम गरिएको सूचना

१० जेठ २०८०, बुधवार

वि.नं. २/०७९-८० (महिला), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, अधिकृतस्तर छैटौ तह, इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

१० जेठ २०८०, बुधवार

वि.नं. १/०७९-८० (खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, अधिकृतस्तर छैटौ तह, इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

१० जेठ २०८०, बुधवार

वि.नं. २५-२९/०७९-८० प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौ, सहायक पदको अस्थायी योग्यताक्रम सूचीबाट उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

०३ जेठ २०८०, बुधवार

वि.नं. ३८/०७८-७९ (महिला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको वैकल्पिक सूचीबाट उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

०१ जेठ २०८०, सोमवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.