प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. २०/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, कविराज पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

वि.नं. २०/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, कविराज पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

०४ जेठ २०८०, बिहिवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.